วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2552

การออกแบบโปรแกรม

เครื่องมือในการออกแบบโปรแกรม

การออกแบบโปรแกรม คือ การนำเอาขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมมาแสดงตามลำดับ
เครื่องมือการออกแบบโปรแกรม มักจะประกอบขึ้นด้วยเครื่องหมายที่แตกต่างกันหลายอย่าง แต่พอจะสรุปได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
1. คำบรรยาย เป็นการเขียนเค้าโครงการบรรยายเป็นภาษาที่มนุษย์ใช้สื่อสารกันเพื่อให้ทราบ ถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมแต่ละขั้นตอน
ในบางครั้งอาจใช้คำสั่งของภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมได้
2. สัญลักษณ์ คือ เครื่องหมายรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งใช้สำหรับสื่อความหมายให้เข้าใจตรงกัน สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกัน
(The American National Standard Institute, ANSI) ได้กำหนดสัญลักษณ์ไว้เป็นมาตรฐานแล้ว สมควรนำไปใช้ได้
ตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งมีรายละเอียดรูปแบบและความหมายที่ควรทราบดังต่อไปนี้


ความหมายของสัญลัษณ์         การนำข้อมูลเข้าออกโดยทั่วไป(General input/output)


            แถบบันทึกข้อมูล(Magnetic tape)


              จานบันทึกข้อมูล(Magnetic disk)


           การนำข้อมูลเข้าด้วยมือ(Manual input)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น